podmienky

.obchodné podmienky


Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom www.daviddoros.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: 

MgA. Dávid Doroš, Komenského 4984/14, 080 01  Prešov, ičo: 46848991, dič: 1082887102, tel. kontakt: +421 902 885 324, e-mail: info@daviddoros.com, zapísaný v živnostenského registri Okresného úradu Prešov, pod číslom. 750-40354

Kupujúcim je:

spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie návrhu objednávky kupujúcim prostredníctvom emailovej komunikácie sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webovej stránke www.daviddoros.com. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov uvedené na webstránke sú konečné, vrátane všetkých daní. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v podmienkach nižšie ako aj v komunikácii medzi kupujúcim a spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy, v ktorej kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru..doprava a platba


Možnosti dopravy

Predávajúci využíva pre doručenie v rámci SR služby Slovenskej pošty a pre doručovanie vrámci EU aj služby náväzných poštových prepravcov a doručovateľov. Cena za doručenie je vypočítaná na základe adresy doručenia a predpokladanej hmotnosti zásielky, pričom prepravné náklady sú zobrazované v procese objednávania tovaru, kde kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. V súčasnosti je možné doručenie len vrámci Slovenskej republiky a Českej republiky. 

Platba za tovar

Po potvrdení objednávky je povinnosťou kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar  prevodom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou, a to prostredníctvom platobného terminálu CardPay a TatraPay, ktorého prevádzkovateľom je Tatrabanka, a. s.. Pri zvolení spôsobu platby "faktúra + prevod na účet", bude kupujúcemu doručená na jeho e-mail (uvedený v objednávke) faktúra s potrebnými údajmi k úhrade. 

Dodanie tovaru

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní, pokiaľ ho v prípade výroby produktov na mieru neinformuje inak a po dohode s kupujúcim sa dodacia lehota môže predĺžiť. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. Predávajúci odosiela tovar po pripísaní platby na účet predávajúceho ako doporučenú zásielku na adresu uvedenú v objednávke, a to vo forme listovej zásielky alebo balíka, vzhľadom na rozmery tovaru. Tovar je vždy dôkladne zabalený, tak aby nedošlo počas preravy k jeho najmä mechanickému poškodeniu.


.reklamačný poriadok

Čl. 1 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) a vady s vylúčením bežného opotrebenia daného produktu či materiálu.

Čl. 2 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom emailu info@daviddoros.com.

K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť: 

- identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt, 

- doklad o kúpe tovaru, 

- názov tovaru, 

- cenu tovaru

- presné popísanie vady tovaru, prípadne, ako došlo k vade tovaru, 

- tovar v stave ako je uvedené v Čl.1.

O prijatí reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatkou a podpisom reklamačného pracovníka, ktorý mu zašle na uvedený kontaktný email.

Tovar odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu:

MgA. Dávid Doroš

Komenského 4984/14

080 01  Prešov

Slovenská republika

Poštové, prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky nebude akceptovaná a zásielka nebude prevziata od doručovateľa.

Čl. 3 Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám, 

- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel, 

- na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 

- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti, 

- boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl. 4 Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. 

Čl. 5 Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. 

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:

- na výmenu veci, alebo

- právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na:

- výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Čl. 6 Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 05. 2021. 

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Tovar musí byť vrátený v rovnakom stave, v akom bol zakúpený. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom upravený a bez viditeľných známok používania. Pri výmene alebo vrátení zakúpeného tovaru je nutné predložiť potvrdenie o zrealizovanej platbe a originálny doklad o kúpe - faktúru. Kúpna cena (ďalej ako "cena") zaplatená za tovar bude vrátená prevodom na účet kupujúceho.

Vrátenie tovaru bez predloženia potvrdenia o zrealizovanej platbe a originálnej faktúry alebo po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa kúpy nebude prijaté.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na info@daviddoros.com). Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 30 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, a to prevodom na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru naspäť predávajúcemu a tieto náklady znáša kupujúci.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Odporúčame vám poslať zásielku prostredníctvom overeného dopravcu doporučene, aby ste ju mohli sledovať a mali doklad o odoslaní.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

a) právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje a požiadať nás o prístup k nim. 

b) právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c) právo na vymazanie: O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. 

d) právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. 

e) právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. 

f) právo namietať: Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. Môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu na info@daviddoros.com

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete predávajúcemu Dávid Doroš, Komenského 4984/14, 080 01  Prešov, ičo: 46848991 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu info@daviddoros.com